İnternet Aydınlatma Metni

Prof. Dr. Yücel YILMAZ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Prof. Dr. Yücel YILMAZ tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Prof. Dr. Yücel YILMAZ Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. 

İlgili Kişiler: Tedavi Gören Hasta / Hizmet Alan Kişi

Veri Kategorisiİşlenen Kişisel VerilerKişisel Verinin İşlenme AmaçlarıKişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki SebepleriKişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 
01 – Kimlik VerileriAd, Soyad, İmza, TC Kimlik No./ Vergi NumarasıFinans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Taleplerinizin DeğerlendirilmesiAğız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,5/2-ç – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.Tedavi süreçleri sırasında kimlik bilgileri işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz; bizzat tedavi gören kişinin kendisinden/yakınından, aydınlatılmış onam formuyla, e-posta veya telefon yoluyla toplanmaktadır.
02 – İletişim VerileriAdres, E-Posta, Telefon No.Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiAğız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.Tedavi süreçlerinin yürütülmesi sırasında bizzat tedavi gören kişinin kendisinden/yakınından, aydınlatılmış onam formuyla, e-posta veya telefon yoluyla toplanmaktadır.
06- Müşteri İşlem VerileriFatura,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi213 sayılı Vergi Usul Kanunu (m.230) 6102 s. TTK (m.82)Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik madde 24 vd.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.Tedavi finansman işlerinin yürütülmesi sırasında, e-posta veya telefon yoluyla firma yetkilerimize bizzat hizmet alan kişi tarafından verilmesi ya da tarafların kesip birbirlerine elden veya kargo aracılığıyla iletilmesi yoluyla toplanmaktadır.
07 – Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera KayıtlarıFiziksel Mekan Güvenliğinin Temini6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.Maddesinde belirtilen;5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Polikliniğimizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz toplanmaktadır.
10 – Finans VerileriBanka Bilgileri, IBAN NoFinans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.Finans işlemlerinin yürütülmesi sırasında, E-posta, Telefon, bizzat tedavi gören kişi ya da yakınları tarafından verilmesi yöntemleriyle toplanmaktadır.
13-Görsel İşitsel VerilerAğız dışı FotoğraflarTedavi (Hizmet Satış) Süreçlerinin Yürütülmesi6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıTıbbi teşhis, tedavi ve bakım süreçlerinin yürütülmesi sırasında bizzat hizmet alan kişinin kendisinden/yakınından ya da bizzat resminin çekilmesi yöntemleriyle toplanmaktadır.
21 – Sağlık BilgileriTedavi süreci ve hastalık geçmişlerine ilişkin olarak toplanan her türlü sağlık verisi.Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Sürelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,6/3 – Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik madde 24 vd. Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım süreçlerinin yürütülmesi sırasında bizzat hizmet alan kişinin kendisinden/yakınından veya E-Posta, Telefon yoluyla iletilmesi yöntemleriyle toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Prof. Dr. Yücel YILMAZ tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

Veri Kategorisiİşlenen Kişisel VerilerKişisel Verilerin Aktarılma AmaçlarıKişisel Verileri Kime AktarıyoruzKişisel Verileri Nasıl AktarıyoruzKişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı
01 – Kimlik VerileriAdı, İmza, Soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi NumarasıFinans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiYetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıE-Mail, Posta, Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
02 – İletişim VerileriAdres, E-Posta, Telefon NoFinans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıE-Mail, Posta, İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
06- Müşteri İşlem VerileriFaturaFinans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiGerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıE-Mail, Posta, Kimlik kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
07 – Fiziksel Mekân GüvenliğiKamera KayıtlarıYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiYetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıCD veya USBFiziksel Mekan Güvenliği kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
10 – Finans VerileriBanka Bilgileri, IBAN NoFinans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiGerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıE-Mail, Fatura, DekontFinans kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
13-Görsel İşitsel VerilerAğız dışı FotoğraflarTedavi (Hizmet Satış) Süreçlerinin YürütülmesiYetkili Kamu Kurum Ve KuruluşlaraE-Mail, CD veya USBGörsel & İşitsel Veriler kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
21 – Sağlık BilgileriHasta Geçmişine Ait Bilgiler, Alerjik Durum Olup Olmadığına Dair BilgilerTıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Sürelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlara Sağlık Bilgileri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.cocukdisbursa.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Bağlarbaşı Mah. 1. Sedir Sok. No:10/22 Osmangazi/BURSA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya pedo.yyilmaz@gmail.com adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz. 

Prof. Dr. Yücel YILMAZ talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Yücel YILMAZ 
Adres:Bağlarbaşı Mah. 1. Sedir Sok. No:10/22 Osmangazi/BURSA
Telefon: 0 224 245 97 28
E-Posta:pedo.yyilmaz@gmail.com
Vergi No: 100 309 519 20 (Osmangazi VD)

Prof. Dr. Yücel YILMAZ bünyesindeki Çalışanlar ile ilgili olan bilgiler sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, ilgili kişilere bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.